นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

เรา, บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักเป็นอย่างยิ่งต่อภารกิจสำคัญในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และภารกิจสำคัญในการปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีต่อผู้ใช้บริการ เพื่อดูแลและให้บริการผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานความพึงพอใจอย่างมากที่สุดของผู้ใช้บริการ

ด้วยความตระหนักและเจตจำนงมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าดังกล่าว บริษัทฯ ขอประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1. ข้อมูลที่ บริษัทฯเก็บรวบรวมจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวม คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และข้อมูลจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ
 2. ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูล
  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการประมวลผล ภายใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
  วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูล คือ เพื่อทราบและเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อการเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย อย่างดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด ให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อให้การดังกล่าวนี้สัมฤทธิ์ผล บริษัทฯ อาจใช้เครื่องมือบางประการ เช่น “Cookies” ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
 4. การใช้สิทธิของผู้ใช้บริการในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการ

  ผู้ใช้บริการมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิขอให้บริษัทฯลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการ หรือทำให้ข้อมูลนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่

  • ข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
  • เมื่อผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพิกถอนการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่มีอำนาจหรือความชอบธรรมตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อไปได้

  ดังนี้เป็นต้น (กรณีอื่นนอกจากนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มาตรา 33)

  อำนาจหรือความชอบธรรมตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อไปได้ ย่อมเป็นไปตามสิทธิ หน้าที่และความผูกพัน ระหว่างคู่สัญญา และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 5. สิทธิต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่พึงได้รับการปกป้องคุ้มครอง

  เพื่อตอบแทนผู้ใช้บริการในฐานะที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อันได้รับการบัญญัติปกป้องคุ้มครองไว้ในกฎหมาย บริษัทฯ คำนึงถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการในฐานะที่ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยตระหนักว่าเป็นสิทธิพื้นฐานที่พึงมีและพึงใช้ได้ของผู้ใช้บริการ สิทธิต่างๆ ของผู้ใช้บริการ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ที่พึงได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯมีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ใช้บริการ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พึงมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ผู้ใช้บริการ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พึงมีสิทธิที่จะให้การอนุญาต หรือเพิกถอนการอนุญาต สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ เวลาใดๆ ได้โดยอิสระ ภายใต้สิทธิ หน้าที่และความผูกพัน ระหว่างคู่สัญญา และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  3. ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พึงมีสิทธิขอเข้าถึง และ/หรือ ได้รับ ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
  4. ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พึงมีสิทธิขอให้ลบ หรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ภายใต้สิทธิ หน้าที่และความผูกพัน ระหว่างคู่สัญญา และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
  5. ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พึงมีสิทธิขอให้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นไปโดยถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  6. ผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ ภายใต้สิทธิ หน้าที่และความผูกพัน ระหว่างคู่สัญญา และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 6. วิธีการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะพึงจัดให้มีและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และพึงทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
 7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จนกว่าผู้ใช้บริการจะเพิกถอนความยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะใช้สิทธิขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้สิทธิ หน้าที่และความผูกพัน ระหว่างคู่สัญญา และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 8. กรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะดำเนินการแจ้งหรือติดต่อหรือรับการติดต่อประสานงานจากผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับแนวทางการเยียวยา โดยไม่ชักช้า ภายใต้สิทธิ หน้าที่และความผูกพัน ระหว่างคู่สัญญา และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 9. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้อย่างไร
  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ทุกช่องทาง ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้และเปิดให้ติดต่อได้ เช่น โดยทางระบบ Support Center โดยทางที่อยู่สำนักงานของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึงช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ตามที่ปรากฏ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะสามารถติดต่อได้โดยง่าย

นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้บริการยังสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือละเมิดข้อมูลจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ รวมถึงกรณีสอบถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อัพเดท 01/05/2022
บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด